MENU

0
  Vyprázdnit

  Obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.3.2022

   

   

  I. Základní ustanovení
   

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ATOS spol. s r.o., IČ 18055761, DIČ CZ18055761, se sídlem Bohumínská 188/118, 712 00 Ostrava - Muglinov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 825 ajako prodávající (dále jen „ATOS“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

    

  Další informace o společnosti ATOS spol. s r.o. jsou uvedeny na webové stránce https://shop.atoselektro.cz v sekci „O nás“.

   

  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

    

  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ATOSem nebo s ní jinak jedná.

    

  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. 

   

  Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

   

   

  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce ATOSu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Fa.Atos spol.s r.o nebo smluvních partnerů Fa.Atos spol.s r.o,, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
   

  VOP jsou k dispozici na webových stránkách https://shop.atoselektro.cz 

   

  II. Sdělení před uzavřením smlouvy
   

  AtosElektro sděluje, že
   

  ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném firmou ATOS uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
   

  v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

  smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
   

  iv. přičemž toto odstoupení musí zaslat písemně na adresu provozovny ATOS, na e-mailovou adresu shop@atoselektro.cz, sdělit osobně v jakékoliv prodejně ATOS, sdělit prostřednictvím telefonátu, ;
   

  spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
   

  o poskytování služeb, které ATOS splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   

  o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli ATOSu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   

  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
   

  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   

  o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
   

  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
   

  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
   

  o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
   

  o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
   

  o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ATOS zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
   

  v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
   

  spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
   

  smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu ATOSu, přičemž registrovaní uživatelé ATOSu mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
   

  v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně na adresu provozovny ATOS, případně  se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

  V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude ATOS Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží ATOSem. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude ATOSem vrácen, nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. ATOS si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž ATOS vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na ATOSu nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má ATOS právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.
   

  ATOS tímto informuje Kupujícího, že zajišťuje bezplatný odběr určitých elektrozařízení, baterií a akumulátorů za níže uvedených podmínek:
   

  Zpětný odběr elektrospotřebičů a baterií
   

  Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.
  Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.
  Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

  Recyklace
  Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií
   

  Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. 

  Elektroodpad a baterie, které nepatří do směsného komunálního odpadu jsou označené symbolem přeškrtnuté popelnice. Spotřebitel by je měl a je k tomu oprávněn je po použití odevzdat na jedno z níže uvedých odběrných míst nebo postupovat při likvidaci jedním z následujících způsobů:

  - prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
  - prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  - v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
  - v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  - v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  - v místě prodeje na adrese kamenné prodejny 
  - v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

   

  Proč recyklovat?

  Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).
  Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.
   

  Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:
   

   

  Typ baterie

  Běžné označení

  Velikost

  Příklady užití

  Správné odložení

  Alkalické

  Alkalické, Alkaline,
  AlMn

  AAA, AA,
  C, D, 6V,
  9V

  Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
  kouřové alarmy, dálkové ovladače

  Místo zpětného odběru

   

  Knoflíkové

  Alkalické, lithiové,
  rtuťové, stříbrné,
  zinkovzduchové

  Velikost se
  různí

  Hodinky, naslouchadla, hračky,
  blahopřání, dálkové ovladače

  Místo zpětného odběru

  Zinkouhlíkové

  Classic, Heavy Duty,
  Power Cell

  AAA, AA,
  C, D, 6V,
  9V

  Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
  kouřové alarmy, dálkové ovladače,
  přenosná rádia, otevírání vrat

  Místo zpětného odběru

  Lithiové

  Lithium, Lithium Ion,
  Li-Ion

  Velikost se
  různí

  Laptopy, mobilní telefony, digitální
  kamery, mp3 přehrávače

  Místo zpětného odběru

  Nikl-kadmiové

  Ni-Cd

  Velikost se
  různí

  Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
  telefony, vysílačky

  Místo zpětného odběru

  Nikl-

  metalhydridové

  NiMH, Ni-Hydride

  Velikost se
  různí

  Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
  telefony, vysílačky

  Místo zpětného odběru

  Olověné

  SLA, gelové

  2V, 6V,
  12V

  UPS, kolečková křesla, terénní vozidla,
  vodní skútry

  Místo zpětného odběru

  Olověné

  Autobaterie

  6V, 12V

  Automobily

  Místo zpětného odběru

  Rtuťové

  Rtuťové, Hg, HgO

  Velikost se
  různí

  Hodinky, naslouchadla, hračky,
  blahopřání, dálkové ovladače

  Místo zpětného odběru

  Stříbrné

  Stříbrné, AgO

  Velikost se
  různí

  Hodinky, naslouchadla, hračky,
  blahopřání, dálkové ovladače

  Místo zpětného odběru

   

  III. Smlouva
   

  1. Uzavření smlouvy

   

  Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném ATOSem tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do objednávky. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky ATOSem, za případné chyby při přenosu dat ATOS nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy ATOS neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
   

  Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

   

  Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována na nezbytně nutnou dobu od jejího uzavření dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

   

  2. Dodání předmětu koupě

   

  Kupní smlouvou se ATOS zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí ATOSu kupní cenu.

   

  ATOS si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

   

  ATOS Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

   

  ATOS splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

   

  Má-li ATOS věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, ATOS odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

   

  Dodá-li ATOS větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže by je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

   

  ATOS odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

   

  Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí ATOS věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří ATOS věc pro přepravu.

   

  3. Přechod nebezpečí škody

   

  Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

   

  Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou ATOS způsobil porušením své povinnosti.

   

  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

   

  Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní ATOS umožnil nakládat.

   

  Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ATOS škodu způsobil porušením své povinnosti.

   

  Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

   

  4. Odpovědnost ATOS spol.s r.o

   

  ATOS odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména ATOS odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které ATOS nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   

  se věc hodí k účelu, který pro její použití ATOS uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

   

  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

   

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

   

  u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

  na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

  u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

  vyplývá-li to z povahy věci.
   

  U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

   

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

   

  Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

   

  Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.
   

  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
   

   

  Má-li věc vadu, z níž je ATOS zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

   

  5. Podstatné porušení smlouvy
   

   

  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

   

  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
   

  na odstranění vady opravou věci;
   

  na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
   

  odstoupit od smlouvy.
   

  Kupující sdělí ATOSu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ATOSu; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li ATOS vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

   

  Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

   

  Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu ATOS nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že ATOS nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

   

  6. Nepodstatné porušení smlouvy

   

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

   

  Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může ATOS dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může ATOS odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

   

  Neodstraní-li ATOS vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ATOSu.

   

  7. Porušení smlouvy obecně

   

  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

   

  Při dodání nové věci vrátí Kupující ATOSu na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

   

  Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

   

  8. Záruka za jakost

   

  Zárukou za jakost se ATOS zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

   

  Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než ATOS, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

   

  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

   

  9. Užívání elektronického obsahu, SW apod.

   

  Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP rozuměj včetně SW, PC her, her pro konzole apod.) zakoupeného u ATOSu dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP,  právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

   

  Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti.

   

  Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který ATOS poskytl Kupujícímu jako dar.

   

  Orgánem dohledu nad poskytováním filmů je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

   

  IV. Odstoupení od smlouvy
   

  1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

   

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

   

  kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
   

  smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
   

  smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
   

  ATOS umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách nebo zasláním zprávy o odstoupení od smlouvy na email shop@atoselektro.cz . ATOS potvrdí spotřebiteli odstoupení bez zbytečného odkladu zasláním potvrzení na kontaktní email kupujícího.

   

  Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

   

  AtosElektro - reklamace
  Bohumínská 188/118
  712 00 Ostrava - Muglinov

   

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá ATOSu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od ATOSu obdržel, a to na své náklady.

   

  Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že je vrácené zboží poškozené nebo neúplné vlivem nesprávného používání, skladování nebo se poškodí během přepravy zpět k prodejci, může být zákazníkovi účtován adekvátní poplatek za uvedení výrobku do bezvadného stavu.

   

  Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení. 

  V případě vrácení zboží přepravní službou zodpovídá kupující za bezpečné zabalení výrobku tak, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození. Požadovaný způsob zabalení si je zákazník povinen zjistit v podmínkách příslušného dopravce, kterého si pro přepravu zásilky zvolil. Za případné poškození zboží během přepravy do ATOSu nenese ATOS žádnou zodpovědnost a není povinen řešit případnou reklamaci zásilky s přepravcem.

   

  Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu ATOSu spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu .

   

  Spotřebitel odpovídá ATOSu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

   

  V případě proplácení dobropisu v hotovosti může ATOS požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může ATOS odmítnout peněžní prostředky proplatit.

   

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu ATOS bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

   

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ATOS však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží ATOSu odeslal.

   

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi ATOSem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ATOS právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

   

  2. Odstoupení v ostatních případech
   

  Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.
   

  Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že ATOS si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která ATOSu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje, minimální účtovaná částka je 150,- Kč s dph.

   

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

   

  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
   

  použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
   

  nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

  prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující ATOSu, co ještě vrátit může, a dá ATOSu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
   

  Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

   

  Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce ATOSu, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „majitel“ v profilu kupujícího na webové stránce https://shop.atoselektro.cz.

   

  V. Bezpečnost a ochrana informací
   

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu ATOS spol. s r.o., Bohumínská 188/118, 712 00 Ostrava - Muglinov. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

   

  Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené ATOSu pro marketingové účely poskytuje ATOSu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený ATOSu pro marketingové účely je platný do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profile, kliknutím na odhlašovací odkaz v obchodním sdělení nebo Prodávajícího kontaktuje emailu shop@atoselektro.cz.

   

  Pokud si Kupující vytvoří více uživatelských profilů, v rámci kterých uvede stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, aby Kupující kontaktoval ATOS telefonicky nebo prostřednictvím emailu (viz předchozí odstavec).

   

  V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis . Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

   

  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

   

  ATOS může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, ATOS pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies, nejdete je zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
   

  ATOS si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

  Více o zásadách o ochraně osobních údajů najdete zde...

   

  Zaslání dotazníku spokojenosti Heureka.cz

  Prodávající ATOS spol. s r.o. je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu údajů o zakoupeném zboží a e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách e-shopu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči našemu e-shopu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres a údajů o zakoupeném zboží se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na e-shopu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese http://onas.heureka.cz/resources/attachments/p0/60/obchodni-podminky-overeno-zakazniky-heurekacz-2016.pdf. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy a údaje o zakoupeném zboží uchovává po dobu, po kterou je náš e-shop zařazen do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči našemu e-shopu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

   

   

  VI. Provozní doba
   

  Objednávky přes internetový obchod AtosElektro: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

   

  V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci ATOS nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

   

  VII. Ceny
   

  Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu shop.atoselektro.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).
   

  Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
   

  Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
   

   

  Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Prodejce si vyhrazuje právo bez udání důvodu akční nabídku předčasně ukončit nebo změnit.
   

  Sleva je počítána vůči nejnižší běžné prodejní ceně, za kterou byl produkt prodáván za posledních 30 dnů před zahájením slevové akce.

   

  Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi ATOSem a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému ATOSu. ATOS v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

   

  ATOS si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

   

  VIII. Objednávání

   

  Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
   

  Objednávat je možno následujícími způsoby:

   

   

  a.    prostřednictvím elektronického obchodu AtosElektro (dále jen „e-shop“);
   

  b.    elektronickou poštou na adrese shop@atoselektro.cz
   

  c.    osobně v provozovnách ATOSu;
   

  d.    telefonicky.
   

   

  Objednávky přímo na některé z našich poboček lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky. Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat přes zákaznickou linku od 07:00 do 16:00, v pracovní dny.

   

  ATOS doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na AtosElektro. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

   

  Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

   

  IX. Platební podmínky
   

  ATOS akceptuje následující platební podmínky:
   

  • V hotovosti nebo platební kartou na pobočkách ATOSu
  • Na dobírku
  • Online platební kartou na eshopu
  • Převodním příkazem (u vybraných partnerů po uzavření Rámcové kupní smlouvy)

   

  Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví ATOSu, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

                                              

  Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

   

  Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány zde.

   

  ATOS si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení. 

   

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

   

  X. Dodací podmínky
   

  1. Způsoby dodání

   

  ATOS zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

  • Osobní odběr na pobočkách prodejen ATOS
  • Zvoleným smluvním přepravcem, např. Pošta, PPL, DPD a další

   

  Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému ATOS nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

   

  Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce ZDE.

   

  2. Ostatní podmínky

   

  V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může ATOS či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může ATOS či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění ATOSu vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen si při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiného.

   

  Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „majitel“ v profilu kupujícího na webové stránce shop.atoselektro.cz.  Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

   

  Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku. 

   

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice). V případě, že kupující zjistí jakékoliv i sebemenší poškození nebo neúplnost zásilky, je povinen tuto skutečnost uvést do přepravního listu dopravce a neprodleně informovat prodejce.  Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
   

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně (nejpozději do 3 dnů) oznámit prodejci telefonicky nebo e-mailem na adresu shop@atoselektro.cz. Zároveň sepsat s příslušným dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou ATOSu. Do vyřešení reklamace poškozené zásilky je zákazník povinen zachovat přepravní obal včetně všech dokumentů a přepravních štítků. 
  Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však ATOSu možnost prokázat, že se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

   

  3. Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry

   

  V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané ATOSem, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny ATOSem výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele.

   

  XI. Záruční podmínky
   

  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem ATOSu a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

   

  XII. Závěrečná ustanovení
   

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

   

  Případné spory mezi ATOSem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz ). Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak ATOS doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na ATOS pro vyřešení nastalé situace.

   

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

   

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 3. 2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách ATOS nebo elektronicky na shop.atoselektro.cz
   

   

   

  Zákaznický servis:

  599 526 182, 599 526 183
  Po-Pá: 7:00 - 16:00

  shop@atoselektro.cz

  Dotazy, objednávky a připomínky