MENU

0
  Vyprázdnit

  Magazín

  DC přepěťové ochrany
  02.02.2023
  Dům a zahrada
  Stejnosměrné DC přepěťové ochrany pro fotovoltaické systémy

  Důležitá součást instalace fotovoltaických systémů je DC přepěťová ochrana. Dozvíte se zde, jaké jsou třídy DC přepěťových ochran a vysvětlíme vám význam uváděných parametrů


  Stejnosměrné DC přepěťové ochrany pro fotovoltaické systémy

  Velmi důležitá součást fotovoltaických systémů je DC přepěťová ochrana

  Co je DC přepěťová ochrana a k čemu slouží

  Zkratka DC v angličtině znamená Direct Current - stejnosměrný proud. Je důležité, aby jeho hodnota byla konstantní. Abychom zamezili možnému přepětí a poškození připojených zařízení, tak je nutné použít stejnosměrné svodiče přepětí, které nás před účinky přepětí ochrání.
  Při nákupu přepěťové ochrany je důležité věnovat pozornost třídě, kterou jsou označeny. Různé typy mají různé vlastnosti.

  DC přepěťové ochrany pro fotovoltaickou elektrárnu


  Jaké jsou třídy DC přepěťových ochran


  Přepěťová ochrana třídy A

  Standardní přepěťová ochrana. Je určená pro nízkonapěťové přenosové sítě. Zajišťuje ochranu nadzemního vedení.

   

  Přepěťová ochrana třídy B (třída 1)

  Funguje také pod názvem svodič bleskových proudů nebo přepěťová ochrana třídy B. Jedná se o první úroveň přepěťové ochrany vhodnou pro použití na různých místech. Tento typ ochrany chrání před vysokými přepětími, která jsou nejčastěji způsobena přímým úderem blesku nebo výboji do blízkého elektrického vedení. Přepěťová ochrana třídy B má navíc jiskřiště, takže elektrický oblouk rychle zhasne. Přepěťová ochrana se používá v zařízeních se systémem ochrany před bleskem, ale také v těch, která systém ochrany před bleskem nemají a jsou připojena k nadzemnímu vedení. Přepěťová ochrana třídy B snižuje přepětí pod 4 kV.

   

  Přepěťová ochrana třídy C (třída 2)

  Druhou úrovní ochrany, která doplňuje instalaci, je svodič přepětí typu 2 neboli třídy C, který funguje také pod názvem chránič. Omezuje přepětí 1-1,5 kV, tj. taková, která mírně překračují síťové napětí. Chrání velkou část zařízení (ne všechna!) před přepětím redukovaným svodiči typu 1 a před komutačním přepětím. Zabudované varistory z oxidu zinečnatého (ZnO) zvyšují rychlost svodiče třídy C.

   

  Přepěťová ochrana třídy B+C (třídy 1+2)

  Přepěťová ochrana třídy B+C poskytuje účinnou ochranu pro domácí elektrické instalace. Obvykle se instaluje do domovních rozváděčů. Chrání elektronická zařízení (např. elektrická a elektronická zařízení - počítač, spotřební elektroniku, chladničku, osvětlení). Svodič přepětí B+C se používá jak v budovách se systémem ochrany před bleskem, tak v budovách připojených k nadzemnímu vedení. Chrání před přepětím způsobeným bleskem, poruchami sítě a poruchami elektrického vedení.

   

  Přepěťová ochrana třídy 3 (třída D)

  Přepěťová ochrana třídy 3 nebo třídy D omezuje energii, kterou propouštějí svodiče třídy B a C. Svodič třídy D poskytuje ochranu zařízením citlivým na přepětí. Úroveň sníženého přepětí je 0,8 kV.

   

  Parametry stejnosměrných přepěťových ochran

  Vysvětlení vybraných parametrů, se kterými se setkáte u DC přepěťových ochran

  Iimp - rázový proud - simuluje přímé působení celkového nebo částečného bleskového proudu. Tvar impulsu 10/350 µs pro Iimp splňuje požadavky stanovené normou a současně byl přijat jako normalizovaný tvar proudu prvního rázu kladného zemního výboje, který nese nejvyšší energii.
  Imax - znamená maximální proud, který svodič přepětí vydrží.
  Dvoustupňové svodiče přepětí typu B(I) a C(II) neposkytují vždy dostatečnou úroveň ochrany proti velkým a nebezpečným přepětím, která se vyskytují v elektrické síti. Z tohoto důvodu se vyplatí zabývat se přepěťovými ochranami typu D. Vybíjecí proud má přiřazený tvar 8/20 µs. Špičková hodnota se obecně označuje jako In nebo Imax. Jednotka In udává jmenovitý vybíjecí proud, tj. proud, který může svodič opakovaně vydržet. Hodnota Imax udává nejvyšší vybíjecí proud, který může SPD (přepěťové ochranné zařízení), tj. svodič přepětí, alespoň jednou vybít bez poškození.
  Up - symbol označuje hodnotu napětí proudu, které bude dosaženo v případě přepětí.
  Un - je důležitý symbol udávající jmenovité napětí, při kterém přepěťová ochrana pracuje.
  Uc - je jinými slovy maximální napětí, které přepěťová ochrana považuje za normální. Při překročení Uc dojde k vypnutí přepěťové ochrany.
  L - označuje fázové vodiče, číslo L1 je vodič 1, číslo L2 je vodič 2 atd.
  PE - zkratka pro ochranné vodiče.
  PE1 - je svorkovnice pro připojení ochranného vodiče.
  N - symbol označující nulové vodiče.
  N1 - svorkovnice určená pro nulové vodiče.
  SPD - symbol označující přepěťovou ochranu.

   
  Jak vybrat DC přepěťovou ochranu pro fotovoltaickou elektrárnu

   

  Vhodnou ochranu pro fotovoltaický systém si vždy konzultujte nebo nechte navrhnout odbornou instalační firmou. Špatná volba prvků a jejich chybné zapojení může způsobit nefunkčnost ochrany nebo poškození připojených prků. 
  Z kvalitních výrobců DC ochran můžeme doporučit výrobce VCX Power, který se mnoho let specializuje na vývoj kvalitních přepěťových ochran. Produkty VCX Power najdete i v naší nabídce v oddělení Ochrana FV instalací.

  VCX Power stejnosměrná přepěťová ochrana